Företaget

Certapartners Ab/ Pålitlig Skönhet certifierar allt från enpersonsföretag till kedjor inom frisör- och skönhetsbranschen. Företaget erbjuder också utbildnings- och konsulteringstjänster. Certapartners Ab grundades i juni 2012 och har i september 2013 av Förbundet för finskt arbete fått utmärkelsen: Samhälleligt företag / Yhteiskunnallinen yritys. Servicefacket PAM och Finlands Frisörföretagare ry har fungerat som utvärderingskommitté för certifieringen. Kriterierna för frisörer och kosmetologer har fastställts av utvärderingskommittén och på så sätt garanteras certifieringsprogrammets opartiskhet. En expertgrupp bestående av CIDESCO-kosmetologer tillsattesför att tillsammans med utvärderingskommittén fastställa de branchspecifika kriterierna för kosmetologer.

Alla vinner:

  • Samhället får mera skatteintäkter
  • Konsumenten vet vad man betalar för och stöder ärligt företagande
  • Företag får mera spelrum, gråa ekonomin förlorar!
  • Arbetstagarna erbjuds en arbetsplats där regler följs

Certifieringskriterierna hittar du här

Ett certifierat företag känner du igen på dekalen Pålitlig Skönhet!

Genom att certifiera din salong försäkrar du dig om en positiv profilering och samtidigt är du med i utvecklingen av en bättre framtid för branschen.

http://www.tem.fi/files/33519/TEMrap_21_2012_.pdf

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 25 januari 2012 en arbetsgrupp, som fick till uppgift att förbereda åtgärder för bekämpning av grå ekonomi inom frisertjänsterna och skönhetsvården. Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till arbets- och näringsministeriet den 29 juni 2012. Arbetsgruppens särskilda uppgift var att utreda möjligheterna att förebygga svart försäljning och andra former av grå ekonomi inom frisertjänsterna och skönhetsvården samt lägga fram behövliga förslag till åtgärder.

Arbetsgruppen skulle dessutom bedöma förslagens ekonomiska och övriga konsekvenser, särskilt konsekvenserna för företag. Arbetsgruppen hade inte till uppgift att studera eller bereda sådana individuella åtgärder som nämns i regeringsprogrammet. Arbetsgruppens viktigaste slutsatser gäller skyldigheten att lämna kvitto, skyldigheten att betala lönen in på ett konto, informationen och övervakningen.

Arbetsgruppen anser att man genom skyldigheten att lämna kvitto kan förebygga sådan försäljning som inte registreras i kassan och bokförs, vilket är den allmännaste formen av grå ekonomi inom frisertjänsterna och skönhetsvården. I regleringen bör man också på ett ändamålsenligt sätt fastställa vilken information som kvittot ska innehålla. Arbetsgruppens åsikt är att de företag som följer god bokföringssed och idkar konsumenthandel enligt god handelssed inte medförs några särskilda kostnader eller någon särskild administrativ börda av skyldigheten att lämna kvitto. En utredning om hur vanligt förekommande manipulering av kassapparater är bör i enlighet med åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet göras till underlag för beslut om eventuell lagstiftning om typgodkända kassaapparater. Branschernas egen uppskattning är att manipulering av kassaapparater knappast förekommer i någon stor utsträckning inom branscherna. Föreningen Suomen Hiusyrittäjät ry och Suomen Kosmetologien Yhdistys – Kosmetologföreningen i Finland ry anser att kostnaderna för anskaffning av typgodkända kassaapparater kan beroende på näringsstrukturen inom branscherna vara rätt höga jämfört med många andra arbetsintensiva branscher. Servicefacket PAM stöder förslaget om ibruktagande av typgodkända kassaapparater vid sidan av skyldigheten att lämna kvitto för att förebygga svart försäljning.

Arbetsgruppen anser det motiverat att i lagstiftning ålägga arbetsgivare att betala arbetstagares lön in på ett konto. Eftersom lönerna i dessa branscher också nuförtiden i praktiken betalas in på det bankkonto som arbetstagaren uppgett bedöms förslaget inte medföra någon särskild administrativ börda eller andra ekonomiska konsekvenser för företag inom branscherna.

Det bör göras en tillräcklig satsning på informationen om de negativa följderna av grå ekonomi. De organisationer som representerar branscherna använder särskilt sina egna webbsidor och facktidskrifterna i branschen för informationen om de negativa följderna av grå ekonomi. De egna resurser som branscherna har att använda på informationen är dock begränsade varför återkommande riksomfattande informationskampanjer om bekämpning av grå ekonomi är också av denna anledning viktiga. Relativt sett få skatteinspektioner har gjorts inom branscherna i förhållande till antalet företag, men inspektionerna har gett resultat. Arbetsgruppen anser att det är viktigt att den myndighetstillsyn som utövas över branscherna fortsätter inom ramen för resurserna.

Dessutom ansågs de egna åtgärder som branscherna för närvarande håller på att ta fram för att utveckla ansvarsfullt företagande och en ökad egenkontroll vara ytterst viktiga medel i kampen mot grå ekonomi.