Itsenäisyyspäivän lupamaksun taustaa

Share Button

Miksi parturi- ja kampaamoille on määrätty luvanvarainen aukioloaika

 ”Oma toimialajärjestö lobbasi yrittäjille rajoituksia. Ensi vaalikaudella asia voi nousta uudelleen esiin, koska tilanne ei tyydytä yrittäjiä. Alan on nyt itse päätettävä, mitä se haluaa.”

meikki+kampaus

Talousvaliokunnan mietintö:

Hallituksen esitys laiksi vähittäiskaupan aukioloajoista

Eduskunta on 9 päivänä kesäkuuta 2009 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vähittäiskaupan aukioloajoista

Eduskunta-aloiteen esityksen yhteydessä valiokunta on käsitellyt seuraavan aloitteen:

”lakialoitteen laiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (LA 44/2009 vp – Paula Sihto /kesk), joka on lähetetty valiokuntaan 4 päivänä kesäkuuta 2009″.

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät

toimitusjohtaja Marjukka Karttunen, Yrittäjänaisten Keskusliitto ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

Suomen Hiusyrittäjät ry.

Hiusyrittäjien ja PAM lausumat

 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta korostaa lausunnossaan, että kaupan aukiolon vapauttaminen ja laajentaminen vaikuttavat laajasti työssä jaksamiseen, työturvallisuuteen ja työn ja perheen yhteensovittamiseen. Kauppojen aukiolot vaikuttavat merkittävästi ihmisten työn ja vapaa-ajan rytmittymiseen. Lausunnossaan valiokunta piti tärkeänä, että perheillä on jatkossakin säännöllisesti ja tarpeeksi usein mahdollisuus yhteisen vapaapäivän viettämiseen.

 Parturi- ja kampaamoliikkeet kuuluvat nykyisen aukiolosääntelyn piiriin. Hallituksen esitys olisi siirtänyt ne lain ulkopuolelle tällä lailla. Onneksi talousvaliokunta yksimielisesti esittää, ettei näin tehdä, vaan alan työntekijöiden ja työnantajien edustamien järjestöjen toiveen mukaisesti ne pysyvät lain parissa.

Aukiolosääntelyn poistaminen kohdistuu näin ollen suhteellisen rajalliseen työntekijämäärään. Liikkeiden aukioloa koskevan poikkeuslupamenettelyn kautta osa edellä mainituistakin työntekijöistä on jo käytännössä noudattanut laajempaa aukiolokäytäntöä. Haja-asutusalueella sijaitsevat vähittäiskaupat ovat jo nykyisen sääntelyn puitteissa vapaan aukiolon piirissä.

Parturi- ja kampaamoalan aukioloajat

 Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että parturi- ja kampaamoliikkeet jätetään lain soveltamisalan ulkopuolelle, jolloin ne, kuten muutkin palvelualaa harjoittavat liikkeet, voivat olla avoimina sopivaksi katsominaan aikoina.

 Sekä hiusalan yrittäjät että työntekijät ovat esittäneet, että ala säilyisi edelleen aukiolosääntelyn piirissä. Myös työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toteaa lausunnossaan, että hallituksen esityksessä ehdotettu sääntely saattaa vaikuttaa kielteisesti alan kilpailuasetelmaan, työn säännöllisyyteen ja työturvallisuuteen, ja esittää harkittavaksi, että hiusalan yritykset säilytetään sääntelyn piirissä.

 

Talousvaliokunta pitää esitystä perusteltuna ja esittää, että parturi- ja kampaamoliikkeet säilytetään nykyiseen tapaan aukiolosääntelyn piirissä  ja  että  lakiehdotuksen  nimikettä sekä 1-4 §:ää muutetaan vastaavasti (Valiokunnan muutosehdotukset).

 

Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista

1 §Soveltamisala ja aukioloajat

Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, arkipäivänä kello 7:n ja 21:n välisenä aikana, paitsi lauantaina kello 7:n ja 18:n välisenä aikana.Sunnuntaina ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, kello 12:n ja 18:n välisenä aikana. Marras- ja joulukuussa isänpäivän ja jouluaaton välisenä aikana vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa kuitenkin sunnuntaina harjoittaa kello 12:n ja 21:n välisenä aikana.

2 § Juhlapäivien aukioloajat

Ammattimaista vähittäiskauppaa tai parturi- ja kampaamoliikettä ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä eikä kello 18:n jälkeen uudenvuodenaattona ja vapun aattona eikä kello 12:n jälkeen jouluaattona ja juhannusaattona.

3 § Poikkeusluvat

Lääninhallitus voi erityisestä syystä sallia ammattimaisen vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen harjoittamisen muinakin kuin 1 ja 2 §:ssä säädettyinä aikoina. Erityisenä syynä pidetään liikkeen sijaintiin, matkailuun, yleisötapahtumaan tai vastaavaan tilanteeseen liittyvää tekijää, joka vaikuttaa palvelujen kysyntään. Lupa voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi.

4 § Elinkeinonharjoittajan oikeus pitää liikkeensä suljettuna

Elinkeinonharjoittajaa ei saa sopimuksella tai siihen rinnastettavalla järjestelyllä velvoittaa pitämään kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä sijaitsevaa vähittäiskauppa- tai parturi- ja kampaamoliikettään avoinna kaikkina viikonpäivinä, ellei liikkeen avoinna pitämisen voida osoittaa olevan kauppakeskuksen tai vastaavan myymäläkeskittymän kannalta välttämätöntä ja elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnan laatu, laajuus, kannattavuus ja muut olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista.

Edellä 1 momentin vastainen sopimusehto tai muu siihen rinnastettava järjestely on elinkeinonharjoittajaa kohtaan tehoton.

Esitys tulee lisäämään myös yrittäjien työtaakkaa työssä jaksamisen kustannuksella, mikä on merkittävästi työturvallisuutta heikentävä seikka. Lisäksi yrittäjien paineet yksintyöskentelyyn tulevat kasvamaan.

 

Tämä suora lainaus on TALOUSVALIOKUNTA ESITYSLISTA 96/2014 vp

 

Luvan voi hakea myös useampi samalla hakemuksella,  läänikohtaisesti. Esimerkiksi Uudenmaanläänin alueelle. Silloin yhdellä 200€ luvalla saa työskennellä kaikki jotka on lupahakemukseen merkitty.

 

Lisää aiheesta

Lahjakortilla lahjaksi Suomalaista palvelua

Share Button

Yritys voi ostaa verovapaana henkilökunnalle Joululahjaksi LAHJAKORTIN?

Lahjakortin joka on max 100€ ja ”korvamerkitty” esim Jalkahoitoon, Hiustenleikkaukseen, käsihoitoon, hiuspohjahoitoon…

Ja kun sitä ei voi vaihtaa rahaksi. Silloin se on mahdollista antaa henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille, sidosryhmille… verovapaana lahjana.

Lisäksi tämä on verovähennyskelpoinen kulu yritykselle.

Hemmottelu Lahjakortti on hyödyllinen lahja joka työllistää .
Se on aina varmasti tervetullut lahja ja siksi oiva tapa palkita tai muistaa.

lahjakortti (2)

 

 

 

 

 

 

Tästä asiasta on ollut epäsaelvyyttä yrityksissä ja siksi yritykset eivät ole ostaneet suomalaista Palvelua lahjaksi.

Kysyimme verottajalta mieleipidettä ja heidän kantansa asiaan oli että näillä edellämainituilla ehdoilla se on mahdollista.

vähäisellä muulla lahjalla tarkoitetaan lähinnä jouluna henkilökunnalle annettavia huomionosoituksia, (esim. joulukinkkua tai herkkukoria) joiden tulee olla merkkipäivälahjoihin verrattuna arvoltaan vähäisiä esinelahjoja. Lahjan arvo voi olla enintään 100 euroa.

Joulurahat, ostokortit ja muut rahaan verrattavat suoritukset katsotaan palkaksi niiden arvosta riippumatta.

Rahana tai siihen verrattavana suorituksena työnantajalta saatu lahja katsotaan veronalaiseksi palkkatuloksi. Rahaan verrattavana suorituksena voidaan pitää esim. esinelahjaa, jonka saaja on saanut vapaasti valita .

Ostokorttia ja
MUUTA KUIN TIETYN YKSILÖIDYN ESINEEN /PALVELUN OSTAMISTA VARTEN ANNETTUA LAHJAKORTTIA
on aina pidettävä veronalaisena tulona.”

Lahjakortit on merkittävä tulonlähde Joulunajan myynnissä palvelualan yrityksille.

vero

 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto- FACTS

Share Button

Tässä Työturvallisuus ohjeita Euroopasta- suomenkielellä jo vuodelta 2003 . Miten on mahdollista että tätä ei ole jaettu kursseilla, kouluissa ja liitosta.

”Tilastojen valossa sairastelu kauneusalalla ei kuitenkaan ole ainakaan vähentynyt samassa suhteessa kuin ammattitaudit muilla aloilla.”

Ihoa herkistävät aineet

Työperäisten ihosairauksien lasketaan maksavan EU:n alueella 600 miljoonaa euroa ja johtavan 3 miljoonan työpäivän menetykseen vuodessa. Ne koskevat käytännöllisesti katsoen kaikkia teollisuuden ja liike-elämän aloja, ja niiden vuoksi monet työntekijät joutuvat vaihtamaan työtä.

ihoa herkitävät aineet

Mikä aiheuttaa työperäisiä ihosairauksia?

mm nämä kemikaalit on listattu, koskien kampaajia ja kauneusalaa:
Nikkeli, akrylaatit, parafenyleenidiamiini, tuoksut, Säilytysaineet
kloraseta-midi,formaldehydin vapauttajat,isotiatsolinonit (katonit),
parabeenit , Kumikemikaalit,tiuramkiihdyttimet,fenyleenidiaminin
johdannaiset
Työperäiset iho-ongelmat saavat alkunsa kosketuksesta työpaikalla
tiettyihin aineisiin. Tavallisesti iho-oireilla on taipumusta ilmaantua
käsiin ja kyynärvarsiin, jotka todennäköisimmin ovat kosketuksissa
aineeseen, mutta ne voivat levitä myös muualle kehoon.
Ensimmäisiä oireita ovat ihon kuivuminen, punoitus ja kutina. Iho voi
muuttua turvonneeksi, halkeilevaksi, hilseileväksi ja paksummaksi.
Myös rakkuloita voi ilmaantua.

Suurin riski on työntekijöillä, jotka altistuvat säännöllisesti nesteille ja
vedelle, jolloin ihon luonnollinen suojajärjestelmä voi häiriintyä.

Kampaajat altistuvat Märkätyölle:
•86.6%  2 h
•54% 4 h
•Hiustenpesuja: 27.8 tuntia/viikko

Hiusvärille: 9.3 tunti/viikko

Mitä ovat ihoa herkistävät aineet?

Ihoa herkistäviä aineita on kahdenlaisia: kemikaaleja ja proteiineja
luonnonmateriaaleina.

Useita kemiallisia herkistäviä aineita on luokiteltu ja luetteloitu EU:n
säännöksissä. Ne merkitään “altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voivat aiheuttaa herkistymistä”.

Haitallisten aineiden poistaminen käytöstä tai korvaaminen

Ihoa herkistävän aineen korvaaminen tai työprosessin muuttaminen
altistumista välttäväksi, esimerkiksi kosketusta estävien tekniikoiden
käyttö suunnittelemalla pakkaustarvikkeet siten, että tahaton
kosketus voidaan välttää.

Milloin näille kemikaaleille altistutaan:

Esim. Värjätessä
•Ilman käsineitä
•Liian kauan samat käsineet (15min)
•Värinpesu + hoito
•vääripyyhkeet
•Leikatessa
•Hiuksesta irtoaa pigmentiä arviolta 30 pv
•Taustatyöt
•Värikuppien pesu

Käsineitä väärin käytettäessä
• 20.2 % uudelleen käyttää
• 67.2 % ottaa uudet vasta kun edelliset hajoaa
• 41.1% kääntää hanskat ja uudelleenkäyttää ne

Kampaajien allergiat

Jos korvaaminen ei ole mahdollista, vähennetään altistumista
Altistuvien työntekijöiden määrä, altistumisen kesto ja toistuminen
sekä herkistävän aineen pitoisuudet olisi pidettävä minimissäänIhokosketusta aineisiin voidaan vähentää seuraavasti:

1. Asenna työtoimintojen yhteyteen laitteita, kuten
kohdepoistot, roiskesuojat ja suojukset.
2. Järjestä sopivat, riittävät ja helposti käyttöön saatavat
henkilökohtaiset suojaimet.
EU:n säännöksiä on noudatettava.
On varmistettava, että henkilöiden käytössä olevien varusteiden
(esimerkiksi hansikkaiden) valintaan, pitämiseen, hoitamiseen ja
uusiin vaihtamiseen liittyy tarkkuutta. Kampaajille suositellaan ainoastaan Nitriili käsineiden käyttöä
Suojakäsineet ja -saappaat voivat olla allergisoivia itsessään, siksi suositellaan alle laitettavaksi puuvillahaskat
3. Laadi ihonsuojasuunnitelma
Siihen voisi sisältyä toimenpiteitä ja ohjeita, joilla iho
■ suojataan ennen työtä
■ puhdistetaan työn aikana ja sen jälkeen
■ hoidetaan työn jälkeen
ottaen huomioon
■ altistavien aineiden muoto, esim. öljyinen tai rasvainen aine tai
voimakkaasti kiinnittyvä aine, kuten lakka, hartsi tai liima
■ kosteat ja märät työskentelyalueet: metallintyöstönesteet, vesi,
pesu- ja puhdistusliuokset
■ ihon suojaaminen käsineitä käytettäessä
■ UV-säteilyltä suojautuminen hitsattaessa ja voimakkaassa
auringonpaisteessa.
4. Riittävät peseytymismahdollisuudet
5. Hyvä työmaajärjestys ja henkilökohtainen puhtaus
suojaa koko keho, myös kasvot ja niska
■ pidä iho puhtaana
■ varmista, että suojavaatteet ovat puhtaat ja ehjät

muista vaihtaa usein vaatteet ja käsineet, erityisesti kertakäyttöiset, koska kemikaalit voivat kasautuessaan läpäistä ne

■ pidä työpiste sekä koneet ja työvälineet siistinä
■ varmista ohennettavista kemikaaleista, esimerkiksi
puhdistusnesteistä, että ne laimennetaan oikean vahvuisiksi –
liian vahvoina ne todennäköisemmin aiheuttavat iho-ongelmia.

Vältä korujen käyttöä työssä

Tarkkaile ihoa ja toimi, jos havaitset muutoksia

Kaikista ihosairauksista, joiden epäillään liittyvän työhön, on
ilmoitettava välittömästi, jolloin pitäisi tehdä myös lääkärintarkastus.
Myös samaa työtä tekevillä työtovereilla voi olla vastaavia iho-ongelmia.

Tiedota, opasta ja kouluta työntekijät välttämään haitallisten aineiden
ihokosketusta aina, kun mahdollista.

Varmista, että työntekijät
■ tietävät herkistävistä aineista, joille he altistuvat
■ tuntevat turvalliset työkäytännöt
■ käyttävät annettuja suojia
■ ovat kouliintuneet käyttämään henkilökohtaiseen käyttöön
tarkoitettuja varusteita
■ osaavat tutkia ihonsa
■ ymmärtävät ihon suojaamiseen, esimerkiksi työtä edeltävään
ihovoiteiden käyttöön liittyvät edut ja puutteet
■ ja varmista, että työntekijöitä konsultoidaan
• riskinarvioinnin ja seurannan tuloksista
• kun korvataan vaarallisia aineita
• valittaessa henkilökohtaisia suojavarusteita.

Tätä tietolähdettä päivitetään ja kehitetään jatkuvasti.


 

Miksi me kysyimme Viranomaisilta #HiusväriGate

Share Button

Hiusvärien allergiatestauksen problematiikka

Pyydämme Suomen viranomaisia selvittämään hiusvärien käyttöohjeissa valmistajan esittämän allergiatestin problematiikkaa.

varoituskolmio

Valmistaja suosittelee tekemään testin 48 tuntia aina ennen jokaista värikäsittelyä. Kuitenkaan he itse eivät näitä testejä tee. Niitä ei tehdä kouluttajien tai maahantuojan itsensä toimesta, he eivät myöskään kouluta sen tekemistä kursseilla.

 

Jos kuluttajaa epäillään allergiasta, niin todellisuudessa hänet pitää ohjata terveydenhuoltoon saadakseen luotettavan vastauksen asiaan.

Useampi taho on esittänyt että tämä testi on epävarma, turha ja sisältää jopa riskin sinällänsä. Testi ja sen luotettavuus on saanut valtaisaa kritiikkiä myös muissa maissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22568836

Sen tarkoitus on hämärä, mutta kun se on käyttöohjeissa, niin valmistaja voi ongelmatapauksessa vedota siihen, että käyttöohjetta ei ole noudatettu . Näin he pääsevät vastuusta, vaikka eivät ole ohjeistaneet hiusvärien turvallista käyttöä tai kertoneet sen mahdollisista vaaroista käyttäjille. Tällä käyttöohjeistuksella he pääsevät vastuusta, joka EU:n kosmetiikkalainsäädännön mukaan kuuluu valmistajalle.

Mielestämme testi antaa vääränlaisen turvallisuuden tunteen sekä kuluttajalle, että ammattilaiselle.

Viranomaisten pitää vaatia, että kosmetiikkateollisuus tarjoaa todellisen, riskittömän vaihtoehdon allergiatestaukselle.

Meidän näkemyksemme mukaan tämä ohjeistus pitää välittömästi poistaa hiusvärien käyttöohjeista.

Luotettava Kauneus kehoittaa olemaan tekemättä hiusvärien allergiatestejä

Tässä miten Suomen viranomaiset reagoivat asiaan

Yhdessä:

LuotettavaKauneus-logo-navyblue-1500pxSuomen HiusyrittäjätPAM-logo-RGB_uusi

Suomen viranomaiset reagoivat Hiusvärien allergiatestauksen problematiikkaan

Share Button

Luotettava Kauneus kehoittaa olemaan tekemättä hiusvärien allergiatestejä

Lähetimme allergiatestauksen problematiikasta kyselyn suomen viranomaisille 8.8.2014, sen tuloksena Suomen edustaja esitti lokakuussa pidetyssä kosmetiikkakomitean kokouksessa komissiolle hiusvärien testaamista koskevan kysymyksen.

 

”Hiusvärien testaamista koskevaa ohjeistusta on aiemmin käsitelty erityisesti Euroopan komission kosmetiikkakomitean allergia-alatyöryhmässä (Sub-Groupon Skin Allergens). Ryhmä on kokoontunut viimeksi marraskuussa 2012.

Teollisuus on ollut käynnistämässä selvitystä hiusvärien käyttöön liittyvästä pikatestauksesta. Testaus on ollut tarkoitus käynnistää viime vuonna, ja tuloksia on luvattu vuonna 2016.

Tämänhetkisen tiedon mukaan teollisuuden tutkimushanke ei kuitenkaan ole edennyt suunnitellulla tavalla. Komissiolta on nyt toivottu aktivoitumista asiassa.

Suomi nostaa testiasian tarvittaessa esiin myös seuraavassa EU:n kosmetiikkakomitean kokouksessa ja pyrkii vauhdittamaan sen etenemistä myös esim. tekemällä yhteistyötä Ruotsin viranomaisten kanssa.

Komission kosmetiikkakomitea nojaa päätöksenteossaan pitkälti Euroopan kuluttajaturvallisuutta käsittelevän riippumattoman tiedekomitean (SCCS, Scientific Committee on Consumer Safety) antamiin lausuntoihin. Tiedekomitean tuoreimpia lausuntoja hiusväreissä käytettyjen väriaineiden ja muun kosmetiikan turvallisuudesta löytyy tästä linkistä: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/opinions/index_en.htm

SCCS

 

 

 

EU:n Kosmetiikka-asetus on kaikkia EU:n jäsenmaita velvoittavaa lainsäädäntöä. Sen tulkintaan ja toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä käsitellään Euroopan komission kosmetiikkakomiteassa.”

Kysymys komissiolle hiusvärien testauksesta:

”The SCCS opinion on consumer self-testing of hair dyes (1104/07) from December 2007 concludes that there are risks related to self-testing of hair dyes such as false-negative results and the induction of skin sensitization.

 Does the Commission have plans to renew the mandate of the SCCS in order to come up with an updated version of the opinion?

 Is the Commission aware of any ongoing work on a standardized test for testing/self-testing hair dyes? If yes, what is the status of this work? If not, is such work planned for the near future?

 There is an ongoing debate in FI as to whether a recommendation to test hair dyes before the application of a hair dye should be included in the instructions attached to hair dye products. Currently most producers recommend testing prior to use even though this is by no means required by the Cosmetics Regulation. Especially professional users of hair dyes find the present situation difficult, as there are no consistent guidelines available to show how this testing should be carried out. Sometimes testing instructions vary even between different product lines from the same producer.

 Some hairdressers in Finland have informed the authorities that they have chosen not to carry out such testing because they feel that they do not have the skills and knowledge required to carry out any kind of allergy testing and/or interpret the results. Also, it has been argued that this kind of tests are actually not screening tests at all but diagnostic tests that have not been validated according to scientific criteria.”

Hanna Korhonen

hanna.korhonen@stm.fi

Puh: / Tel: +358 50 3864252/+358 29 5163041

 

Neuvotteleva virkamies                               

Sosiaali- ja terveysministeriö/HTO             

PL 33, (Meritullinkatu 8)

00023 VALTIONEUVOSTO           

               

Ministerial Adviser

Ministry of Social Affairs and Health

P.O.Box 33

FIN-00023 GOVERNMENT, FINLAND

 

 

Harmaat pois

Share Button
 Ilmiö

Harmaat pois!

Sertifiointiyritys Luotettava Kauneus nostaa kauneudenhoitoalan profiilia positiivisen ilmiantamisen keinoin.
Jussi 4/2014
Teksti Heini Santos
Kuvat Jorma Marstio/Otavamedia

Luotettava Kauneus tarjoaa vapaaehtoisia yrityskatsastuksia kauneudenhoitoalan yrityksille.

– Ilmiannamme yrityksiä, joissa yhteiskuntavelvoitteet on hoidettu, henkilökunta koulutettu asianmukaisesti ja vakuutukset kunnossa. Olemme saavuttaneet tavoitteemme, kun töitä ei enää kannata tehdä pimeästi, selittää toimitusjohtaja ja yrityksen toinen omistaja Mikaela Albäck.

Positiivinen lähestymistapa on kerännyt kiitosta kauneudenhoitoalan yrittäjien keskuudessa. On tärkeää viestiä, että Suomessa kannattaa olla rehellinen ja siitä palkitaan. Optimitilanteessa kaikki voittavat: yrittäjä hyötyy rehellisestä maineesta, kuluttaja saa oikeudenmukaista palvelua ja yhteiskunta verorahansa.

Vastaavaa omavalvontajärjestelmää halutaan tarjota myös muille toimialoille.

– Olisi hienoa, jos tästä tulisi ilmiö, ikään kuin maan tapa. Suomalaisesta rehellisyydestä olisi vaikka vientituotteeksi, Albäck pohtii.

Luotettava Kauneus sai hiljattain Yhteiskunnallinen yritys -merkin.

– Merkillä tuomme esiin sitä, että Luotettavan Kauneuden päätavoite ei ole rahan tekeminen, vaan haluamme nostaa koko alan profiilia. Osa tuotosta käytetään kauneudenhoitoalan työturvallisuuteen liittyvien koulutusten järjestämiseen.

Minna Makkonen

Minna Makkonen

Helsinkiläinen parturi-kampaamo ja kauneushoitola Salon Friset hankki Luotettava Kauneus -sertifioinnin ensimmäisten joukossa pari vuotta sitten.

– Koin asian tärkeäksi. Tällä alalla kuulee paljon juttuja pimeästä työstä, ja halusin omalta osaltani näyttää, että meillä on kaikki kunnossa, kertoo Salon Frisetin perustajaMinna Makkonen.

Luottava Kauneus -logo komeilee liikkeen ikkunoissa ja ovissa.ilmio_case_pieni-284x175

– Varsinkin alussa, kun rummutimme sertifiointia paljon, asiakkaat huomioivat sen aika kivasti. Edelleenkin välillä joku saattaa mainita huomanneensa sen, Makkonen sanoo.

Hän kokee, että suurin hyöty sertifioinnista tulee tarjouskilpailutilanteissa.

– Teemme yrityksille tarjouksia esimerkiksi kampausten ja meikkausten teosta johonkin isompaan tilaisuuteen. Silloin käytämme aina sertifiointia yhtenä valttina. Uskoisin, että sillä on merkitystä, että asiakas tietää toimivansa luotettavan yrityksen kanssa, eikä jälkikäteen ole vastassa esimerkiksi verotuksellisia ongelmia.

 

#ProtestiPonnari

Share Button

Haastamme ItsenäisyysPäivä juhlijat mukaan #KarvaGateen.

Kehoitamme juhlijoita kampaamaan hiuksensa Itsenäisyyspäivän juhliin ponnarille.

WP_20141103_00220141103170328

ItsenäisyysPäivän juhlakampaus

#ProtestiPonnari on tarkoitettu herättämään keskustelua yrittäjälle hurjaksi käyneille lupa ja alv maksuille.

 

 

 

 

 

 

Lisää aiheesta:

Törkeän kallis Itsenäisyyskampaus- vai onko?

-Jotta tiedät mistä maksat-

 

 

Törkeän kallis Itsenäisyyskampaus- vai onko?

Share Button

Paljonko maksaa itsenäisyyspäivän kampaus?

Palkka 12€/h
+ sos kulut = 22,80€
+ pyhäkorvaus x 2 = 45,60€

+ lupamaksu 200 €

+ ALV 24% =  69,88 €

arvioitu kampaukseen käytettävä aika on 2 tuntia.

Itsenäisyyspävän Kampauksen + meikin hinta  361,10 €

Tästä ei siis vielä jää katetta ollenkaan !

#SomeKapina #Hiuskatastrofi

-Jotta tiedät mistä maksat-

meikki+kampaus